การหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรณีที่ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์กร หรือหน่วยงานราชการ ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ในกรณีที่ ค่าบริการก่อนรวม VAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมายังบริษัทเราภายใน 45 วันหลังจากวันที่ชำระเงิน

ข้อตกลงในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  1. ผู้ใช้บริการจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ ผู้ให้บริการ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่แจ้งชำระเงินโดยจะส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้ให้บริการทั้งสิ้น 2 ฉบับ ได้แก่
        – ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
        – ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
  2. ผู้ให้บริการจะส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กลับไปให้ผู้ใช้บริการ ต่อเมื่อผู้ให้บริการได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้ใช้บริการ ครบทั้ง 2 ฉบับแล้วเท่านั้น
  3. หากครบกำหนด 45 วัน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ใช้บริการ, ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายครบทั้ง 2 ฉบับ หรือผู้ใช้บริการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ตามข้อตกลงที่ 4.). และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
  4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินส่วนที่หักไว้มาให้ผู้ให้บริการ แล้วแจ้งให้ผู้ให้บริการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่ายของรายการดังกล่าวได้

ข้อมูลสำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี:

บริษัท ดิจิตอล ฟอร์เวิร์ด จำกัด

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

0125557003460

สาขา:

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน:

99/30 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120

ที่อยู่สำหรับส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่งถึง:

ฝ่ายบัญชี (บจก. ดิจิตอล ฟอร์เวิร์ด)

ที่อยู่:

99/30 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120

© 2020 DigitalCall.net เติมเงินสไกป์ โทรฟรีทั่วไทย ทั่วโลก