เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงทั่วไป

1. ทางเราได้จัดทำเว็ปไซด์ www.digitalcall.net (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า “ร้าน” หรือ “เรา”) ผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า “สมาชิก”) เพื่อให้บริการ และซื้อขายเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ (หมายถึง สินค้าที่สามารถรับส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องจัดส่งทางไปรษณีย์) โดยจะเป็นการให้การบริการ และซื้อขายผ่านเว็ปไซด์ผ่านระบบชำระเงินทางธนาคาร ซึ่งทางเราจะดำเนินการตามใบออร์เดอร์และแจ้งผลไปยังอีเมลล์ (e-mail) ที่สมาชิกได้แจ้งไว้ตอนทำการสั่งซื้อ

2.การใช้บริการ และซื้อขายภายในร้านจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นสมาชิกจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ทางร้านได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ภายในร้านโดยละเอียด ก่อนการเข้าใช้ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการซื้อขายภายในร้านให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ภายในร้านนี้

การจำกัดความรับผิด

1. เนื้อหาและข้อมูลภายในร้าน แม้ทางร้านจะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่ทางร้านก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น ทางร้านเราจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล หรือการขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ โปรแกรม หรือบัญชีเงินออนไลน์ ในส่วนบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ ทางเราก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

2. ความรับผิดชอบทางสินค้าและบริการ สมาชิกรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าทางเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ และให้บริการและซื้อขายเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ ทั้งนั้นทางเราจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีออนไลน์ ของสมาชิกทั้งทางตรงและ ทางอ้อม

3. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของทางร้าน สมาชิกยอมรับว่าทางร้านไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าบริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

สิทธิของทางร้าน

1. ทางร้านมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้า

2. สมาชิกตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของในการให้บริการ?และซื้อขายภายในร้าน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความ คุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

3. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีทางเรา หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์สมาชิกสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งาน เว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

4. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่

5. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่ง กฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมายหากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว สมาชิกตกลงให้ทางเราสามารถการยกเลิกการให้บริการ ซื้อและขายสินค้านั้น และยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่เห็นสมควร

© 2020 DigitalCall.net เติมเงินสไกป์ โทรฟรีทั่วไทย ทั่วโลก